Công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:24-02-2016 - Lượt xem: 15877)
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2006 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án (THA) dân sự (có hiệu lực từ ngày 16-3-2016).

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2006 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án (THA) dân sự (có hiệu lực từ ngày 16-3-2016).

Một điểm đáng chú ý của thông tư này là hướng dẫn chi tiết về việc công khai thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành (như không có tài sản, thu nhập hợp pháp...).

Trước đây, theo quy định của Luật THA dân sự 2014 và Nghị định số 62 ngày 18-7-2015 của Chính phủ, đối với trường hợp sau hai lần xác minh mà người phải THA vẫn chưa có điều kiện THA thì thủ trưởng cơ quan THA dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA và chuyển sang sổ theo dõi riêng. Quyết định về việc chưa có điều kiện THA phải được gửi cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ của người phải THA chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về THA dân sự.


Một vụ thi hành án. Ảnh minh họa: internet

Theo Thông tư số 01/2016, việc công khai thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành phải bảo đảm chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan THA dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được công khai. Nội dung công khai thông tin của người phải THA chưa có điều kiện thi hành gồm các thông tin cơ bản: Họ, tên, địa chỉ của người phải THA; số bản án, quyết định của tòa, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định THA; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành. Thông tin về người phải THA chưa có điều kiện thi hành được công khai bằng hình thức đăng tải và tích hợp tại mục “Danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành” trên trang thông tin điện tử của Cục THA dân sự và cổng thông tin điện tử của Tổng cục THA dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA, cơ quan THA dân sự lập danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành theo mẫu tại Phụ lục VII. Cục THA dân sự tổ chức đăng tải danh sách người phải THA chưa có điều kiện thi hành thuộc địa bàn quản lý trên trang thông tin điện tử của Cục THA dân sự, đồng thời gửi Tổng cục THA dân sự để tích hợp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Theo plo.vn