Trình tự lập vi bằng

(Ngày đăng:17-10-2014 - Lượt xem: 6337)
1. Tiếp nhận đơn yêu cầu lập vi bằng: - Khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ làm việc với Thừa phát lại. Thừa phát lại tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến vi bằng mà khách hàng muốn lập.

1. Tiếp nhận đơn yêu cầu lập vi bằng:
- Khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ làm việc với Thừa phát lại. Thừa phát lại tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến vi bằng mà khách hàng muốn lập.
- Tại đây, khách hàng điền nội dung yêu cầu lập vi bằng vào Phiếu yêu cầu lập vi bằng (theo mẫu). Thừa phát lại có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu lập vi bằng.

2. Thỏa thuận lập vi bằng
- Khách hàng và Thừa phát lại tiến hành ký vào “Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng” (theo mẫu), trong đó xác định: nội dung cần lập vi bằng, thời gian, địa điểm lập vi bằng, chi phí lập vi bằng…. Chi phí lập vi bằng do khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng và khách hàng có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có. Bảng giá dịch vụ được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng.
- Hợp đồng dịch vụ được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Văn thư ghi vào Sổ theo dõi các loại hợp đồng dịch vụ.

3. Tiến hành lập vi bằng
- Vi bằng có thể được lập tại Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng hoặc tại nơi mà khách hàng yêu cầu.
- Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của khách hàng, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng, chứng kiến việc lập vi bằng hoặc yêu cầu nhà chuyên môn tham gia vào việc lập vi bằng.
- Thừa phát lại sẽ mô tả cụ thể sự kiện, hành vi cần ghi nhận; tiến hành đo đạc, chụp ảnh, quay phim… trung thực, khách quan trong vi bằng.
- Trước khi ký vào vi bằng, Thừa phát lại đọc lại toàn bộ vi bằng cho người yêu cầu và người tham gia vi bằng nghe. Sau đó, TPL cùng thư ký kiểm tra lại giấy tờ tùy thân của khách hàng, người bị lập vi bằng, người làm chứng… và yêu cầu những người tham gia, chứng kiến, người có hành vi bị lập vi bằng ký tên vào vi bằng.
- Vi bằng được đóng số theo thứ tự thời gian, ghi vào sổ theo dõi vi bằng và được lập thành 03 bản chính.

4. Đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng có trách nhiệm đăng ký Vi bằng tại Sở Tư pháp.

5. Trả kết quả lập vi bằng
Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng có trách nhiệm giao trực tiếp vi bằng cho Người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng hoặc địa chỉ liên hệ của người yêu cầu.