Cần "gỡ vướng" trong ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:08-04-2019 - Lượt xem: 1781)
Để thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền xác minh điều kiện THA cần phải có sự chỉ đạo sâu sát trong ủy quyền xác minh điều kiện THA. Thủ trưởng của cơ quan THA dân sự ủy quyền và nhận ủy quyền xác minh thông tin.

Để thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền xác minh điều kiện THA cần phải có sự chỉ đạo sâu sát trong ủy quyền xác minh điều kiện THA. Thủ trưởng của cơ quan THA dân sự ủy quyền và nhận ủy quyền xác minh thông tin.

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Thi hành án (THA) dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 “Cơ quan THA có thể ủy quyền cho cơ quan THA nơi người phải THA có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện THA dân sự”.

Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 62/2015/ NĐ- CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định: “Trường hợp cần làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc hoặc có trụ sở của người phải THA hoặc các thông tin liên quan đến việc THA thì thủ trưởng cơ quan THA dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan THA dân sự nơi có thông tin trên”.

Thực hiện quy định nói trên có thuận lợi là khi thực hiện ủy quyền xác minh THA sẽ làm giảm chi phí, công sức trong việc xác minh, tránh việc tẩu tán tài sản, trốn khỏi địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ kinh doanh để trốn tránh nghĩa vụ THA; đồng thời còn làm căn cứ tổ chức thi hành và kết thúc THA.

Tuy nhiên, khó khăn là các thông tin cần làm rõ không thuộc địa giới hành chính của cơ quan THA dân sự ủy quyền, việc tiếp nhận của cơ quan THA dân sự nhận ủy quyền chậm triển khai xác minh thông tin của người phải THA.

Về thời hạn xác minh thi hành quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật THA dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 là 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện THA mà người phải THA không tự nguyện THA thì chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay, nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ- CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ: “ Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký sở hữu, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan THA đã ủy quyền là 30 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp việc xác minh tài sản gặp khó khăn, phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan THA đã ủy quyền có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được ủy quyền. Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan THA đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy quyền”.

Do vậy, chấp hành viên tổ chức thi hành để bảo đảm thi hành theo luật định áp dụng việc xác minh điều kiện THA trực tiếp tại nơi người phải THA có tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc hoặc có trụ sở gây tốn kém về chi phí, công sức cho việc xác minh.

Về chi phí cho việc xác minh thông tin, chưa có quy định cụ thể cơ quan ủy quyền hay cơ quan nhận ủy quyền phải chi phí trong việc xác minh điều kiện THA của người phải THA.

Để thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền xác minh điều kiện THA cần phải có sự chỉ đạo sâu sát trong ủy quyền xác minh điều kiện THA. Thủ trưởng của cơ quan THA dân sự ủy quyền và nhận ủy quyền xác minh thông tin.

Về chi phí xác minh theo ủy quyền, cần có những qui định cụ thể và thống nhất của cơ quan có thẩm quyền. Trong công tác giữa các cơ quan hữu quan cần phải kịp thời và chặt chẽ để nâng cao kết quả xác minh.

Theo baophapluat.vn