STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 30/2020/NĐ-CP Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Chính phủ Download
2 08/2020/NĐ-CP Nghị định số 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ngày 08/01/2020 Chính phủ Download
3 09/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 14 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
4 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 6 năm 2014 Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nước Download
5 102/2017/NÐ-CP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm ngày 01 tháng 9 năm 2017 Chính phủ Download
6 163/2006/NĐ-CP Nghị định về giao dịch bảo đảm ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ Download
7 42/2017/QH14 Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngày 21 tháng 6 năm 2017 Quốc hội Download
8 39/2016/TT-NHNN Thông tư Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
9 01/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ Download
10 02/2015/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
11 36/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
12 77/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
13 76/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
14 30/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
15 29/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
16 28/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
17 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
18 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ Download
19 23/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
20 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
21 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
22 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
23 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
24 44/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về giá đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
25 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
26 45/2013/QH13 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc hội Download
27 220/QĐ-CA Quyết định về việc công bố án lệ ngày 06 tháng 4 năm 2016 Tòa án nhân dân tối cao Download
28 76/2015/QH13 Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015 Quốc hội Download
29 57/2014/QH13 Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
30 70/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download