STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
2 20/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; KÍCH THƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UBND thành phố Hà Nội Download
3 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Hành chính tư pháp; Hôn nhân và gia đình; Thi hành án Dân sự; Phá sản doanh nghiệp; Hợp tác xã số 82/2020/NĐ-CP do Chính phu ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 Chính phủ Download
4 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc Hội Download
5 61/2020/QH14 Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 Quốc Hội Download
6 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc Hội Download
7 1083/BTP-BTTP ngày 25/3/2020 Công văn 1083/BTP-BTTP về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ Thừa phát lại Bộ Tư pháp Download
8 30/2020/NĐ-CP Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Chính phủ Download
9 08/2020/NĐ-CP Nghị định số 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ngày 08/01/2020 Chính phủ Download
10 09/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 14 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
11 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 6 năm 2014 Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nước Download
12 102/2017/NÐ-CP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm ngày 01 tháng 9 năm 2017 Chính phủ Download
13 163/2006/NĐ-CP Nghị định về giao dịch bảo đảm ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ Download
14 42/2017/QH14 Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngày 21 tháng 6 năm 2017 Quốc hội Download
15 39/2016/TT-NHNN Thông tư Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
16 01/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ Download
17 02/2015/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
18 36/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
19 77/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
20 76/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
21 30/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
22 29/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
23 28/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
24 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
25 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ Download
26 23/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
27 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
28 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
29 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
30 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download