STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 107/2015/QH13 Nghị quyết ngày 26 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại Quốc hội Download
2 101/QĐ-TTg Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại Thủ tướng Chính phủ Download
3 1105 /HTQTCT-HT Công văn ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Download
4 510/QĐ-TTg Quyết định ngày 25 tháng 3 năm 2013 Phê duyệt đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" Thủ tướng Chính phủ Download
5 4003/BTP-TCTHADS Công văn ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại Bộ Tư pháp Download
6 36/2012/QH13 Nghị quyết ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Quốc hội Download
7 24/2008/QH12 Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự Quốc hội Download
8 12/2014/TT-BTP Thông tư ngày 26 tháng 4 năm 2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tư pháp Download
9 1790/QĐ-UBND Quyết định ngày 03 tháng 4 năm 2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội Download
10 799-CV/TU Công văn ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội Thành ủy Hà Nội Download
11 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Thông tư liên tịch ngày 17 tháng 01 năm 2014 về hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng Bộ Tư pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam Download
12 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Thông tư liên tịch ngày 28 tháng 02 năm 2014 về việc Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính Download
13 135/2013/NĐ-CP Nghị định ngày 18 tháng 10 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ Download
14 61/2009/NĐ-CP Nghị định ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ Download