Xử lý nợ xấu

STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 09/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 14 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
2 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 6 năm 2014 Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ngân hàng Nhà nước Download
3 102/2017/NÐ-CP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm ngày 01 tháng 9 năm 2017 Chính phủ Download
4 163/2006/NĐ-CP Nghị định về giao dịch bảo đảm ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ Download
5 42/2017/QH14 Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngày 21 tháng 6 năm 2017 Quốc hội Download

About the Author

You may also like these

0965.126.126
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon