Văn bản pháp lý

 

 

STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
2 20/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; KÍCH THƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UBND thành phố Hà Nội Download
3 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Hành chính tư pháp; Hôn nhân và gia đình; Thi hành án Dân sự; Phá sản doanh nghiệp; Hợp tác xã số 82/2020/NĐ-CP do Chính phu ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 Chính phủ Download
4 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc Hội Download
5 61/2020/QH14 Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 Quốc Hội Download
6 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc Hội Download
7 1083/BTP-BTTP ngày 25/3/2020 Công văn 1083/BTP-BTTP về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ Thừa phát lại Bộ Tư pháp Download
8 30/2020/NĐ-CP Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Chính phủ Download
9 08/2020/NĐ-CP Nghị định số 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ngày 08/01/2020 Chính phủ Download
10 09/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 14 tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
11 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 6 năm 2014 Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ngân hàng Nhà nước Download
12 102/2017/NÐ-CP Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm ngày 01 tháng 9 năm 2017 Chính phủ Download
13 163/2006/NĐ-CP Nghị định về giao dịch bảo đảm ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ Download
14 42/2017/QH14 Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ngày 21 tháng 6 năm 2017 Quốc hội Download
15 39/2016/TT-NHNN Thông tư Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Download
16 01/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ Download
17 02/2015/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
18 36/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
19 77/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
20 76/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
21 30/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
22 29/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
23 28/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
24 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
25 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ Download
26 23/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
27 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
28 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
29 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
30 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
31 44/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về giá đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
32 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
33 45/2013/QH13 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc hội Download
34 220/QĐ-CA Quyết định về việc công bố án lệ ngày 06 tháng 4 năm 2016 Tòa án nhân dân tối cao Download
35 76/2015/QH13 Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015 Quốc hội Download
36 57/2014/QH13 Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
37 70/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
38 60/2014/QH13 Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
39 78/2015/QH13 Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015 Quốc hội Download
40 59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
41 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội Download
42 92/2015/QH13 Luật Tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
43 93/2015/QH13 Luật Tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
44 99/2015/QH13 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
45 89/2015/QH13 Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
46 98/2015/QH13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
47 87/2015/QH13 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
48 108/2016/QH13 Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016 Quốc hội Download
49 96/2015/QH13 Luật Trưng cầu ý dân ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
50 94/2015/QH13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
51 82/2015/QH13 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội Download
52 90/2015/QH13 Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
53 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 Quốc hội Download
54 86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
55 79/2015/QH13 Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015 Quốc hội Download
56 65/2011/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 Quốc hội Download
57 106/2016/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016 Quốc hội Download
58 101/2015/QH13 Bộ Luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
59 100/2015/QH13 Bộ Luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Download
60 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội Download
61 107/2015/QH13 Nghị quyết ngày 26 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chế định Thừa phát lại Quốc hội Download
62 101/QĐ-TTg Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại Thủ tướng Chính phủ Download
63 1105 /HTQTCT-HT Công văn ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Download
64 510/QĐ-TTg Quyết định ngày 25 tháng 3 năm 2013 Phê duyệt đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” Thủ tướng Chính phủ Download
65 4003/BTP-TCTHADS Công văn ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại Bộ Tư pháp Download
66 36/2012/QH13 Nghị quyết ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Quốc hội Download
67 24/2008/QH12 Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự Quốc hội Download
68 12/2014/TT-BTP Thông tư ngày 26 tháng 4 năm 2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tư pháp Download
69 1790/QĐ-UBND Quyết định ngày 03 tháng 4 năm 2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội Download
70 799-CV/TU Công văn ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội Thành ủy Hà Nội Download
71 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Thông tư liên tịch ngày 17 tháng 01 năm 2014 về hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng Bộ Tư pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam Download
72 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Thông tư liên tịch ngày 28 tháng 02 năm 2014 về việc Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính Download
73 135/2013/NĐ-CP Nghị định ngày 18 tháng 10 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ Download
74 61/2009/NĐ-CP Nghị định ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ Download

About the Author

You may also like these

0965.126.126
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon