Đất đai

STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 20/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; KÍCH THƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UBND thành phố Hà Nội Download
2 01/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ Download
3 02/2015/TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
4 36/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất ngày 30 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
5 77/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
6 76/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính Download
7 30/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
8 29/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
9 28/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
10 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
11 102/2014/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Chính phủ Download
12 23/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
13 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính ngày 19 tháng 5 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
14 47/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
15 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
16 45/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
17 44/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về giá đất ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
18 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ Download
19 45/2013/QH13 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc hội Download

About the Author

You may also like these

0965.126.126
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon